Werkwijze
Al onze partytenten bouwen wij zelf bij u op. De prijzen zijn gebaseerd op het opbouwen en demonteren met uw hulp. U kunt ook besluiten om niet mee te helpen. Het prijsverschil vindt u bij de partytenten.

Bezorgkosten
Binnen de regio* betaalt u geen bezorgkosten bij een besteding vanaf € 50,-. Bij een besteding minder dan € 50,- zijn de bezorgkosten € 10,00. Buiten de regio (tot 25 km) betaalt u €1,25 per kilometer, (dus 1 maal de afstand van onze postcode naar uw postcode x €1,25).
Afstanden groter dan 25 km zijn in overleg.

*Regio: Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen Noord, Assendelft, Castricum, Uitgeest, Akersloot en Limmen.

Afhalen
Op afspraak kunt u uw bestelling afhalen. Uitzondering hierop geldt voor partytenten. Bij het afhalen dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, id-kaart). Onze medewerkers zijn bevoegd  u om een identiteitsbewijs te vragen. Indien u zich niet kunt legitimeren mogen onze medewerkers de opdracht eenzijdig annuleren.

Indien u uw bestelling door iemand anders wilt laten afhalen en retourneren dient de naam van de afhaler/retourneerder aan ’t Partyrijk te worden doorgegeven. Hij/zij dient zich te kunnen legitimeren.

Indien ’t Partyrijk niet vooraf is geïnformeerd en/of de afhaler zich niet kan legitimeren, zal de bestelling niet worden meegegeven.

Onze loods is sinds 1 mei 2015 verhuisd naar Oostzaan. 


Borgstelling
Wij berekenen vanaf 1 september 2015 geen borg meer. Uiteraard bent u wel verantwoordelijk voor de gemaakte schade..

Betalingsvoorwaarden
U kunt het volledige bedrag inclusief betalen door:


                                                         › Contant betalen volledig bedrag op de dag dat de goederen geplaatst worden of komt afhalen.                                                              › Per pin betalen op de dag dat de goederen geplaatst worden of komt afhalen.
Per bank betalen volledig bedrag zodat het bedrag vóór de huurdatum bij ons is bijgeschreven.

Artikel 1 | Algemeen
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van ‘t 
Partyrijk. 

1.2  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 | Overmacht
2.1  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort.

2.2  
Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is 
de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

2.3  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers aan verhuurder en gevolgen van brand, hoge watersnood, extreme weersomstandigheden, windkracht 6 of zwaarder, stakingen, wegblokkades en/ of werkonderbrekingen.

2.4  Tijdens strenge vorst worden alleen PVC tenten geplaatst.

Artikel 3 | Huur en annulering
3.1  Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door 
akkoord te geven aan het eind van de bestelling op de site door de huurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering aan een opdracht tot verhuur.

3.2  De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de huurovereenkomst.

3.3  Annuleren van de opdracht is tot 21 dagen voor de plaatsing/bezorging datum kosteloos; annuleren tussen de 21 en 14 dagen voor plaatsing/bezorging bedraagt het 25% van het totale factuurbedrag zonder de borg stelling; tussen de14 en 7 dagen voor plaatsing/ bezorging bedraagt het 50% van het totale factuurbedrag zonder de borgstelling; annuleren bij minder dan 7 dagen voor plaatsing/ bezorging bedraagt het verschuldigde bedrag 75% van het totale factuurbedrag zonder de borgstelling; annuleren op de dag van plaatsing/bezorging betaald u 100% van het totale factuurbedrag zonder de borgstelling.

Artikel 4 | Levering, opbouw en demontage
4.1  Het gehuurde wordt door de verhuurder opgebouwd en gedemonteerd met of zonder hulp van de huurder. Partijen kunnen 
afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat, op de afgesproken datum en tijdstip en afleveradres, een daartoe bevoegde persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te kunnen legitimeren. Tevens dient de ruimte waar het gehuurde object dient komen te staan vrij te zijn van obstakels en dient er een werkruimte van minimaal 50 centimeter rondom het object vrij te zijn om een vrije opbouw te garanderen.

4.2  Voor zover op de afgesproken dag niemand namens de huurder aanwezig is, heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.

4.3  Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

4.4  Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

4.5  Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 5 | Controle en beheer
5.1  Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf 
te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, der halve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

5.2  De huurder zal als een goede huurder voor de gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid huurder
6.1  De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade 
aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervuiling, vervreemding en totaal verloren gaan.

6.2  De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.

6.3  Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.

6.4  De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.

6.5  Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van 
het gehuurde.

6.6  Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient der halve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico`s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

6.7  Het is ten strengste verboden om onder de partytent te barbecuen en/ of vuurkorven te laten branden, de schoonmaakkosten voor het verwijderen van de roet en vet aanslag en eventuele vervolgschade komt voor rekening van de huurder.

6.8  Het is ten strengste verboden om in en of/ op de partytent materialen te gebruiken die afgeven. Te denken valt hierbij aan papieren slingers, het gebruik van crepepapier, papieren lampionnen etc.. Schoonmaakkosten voor het verwijderen en eventuele vervolgschade komt voor rekening van de huurder.

Artikel 7 | Schade, expertise, schadeherstel
7.1  Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 250,- geschiedt expertise door verhuurder.

7.2  Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 250,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit
te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na in kennis te zijn gesteld van de contra-expertise, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na afloop van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.

7.3  De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.

7.4  Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.

7.5  In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid verhuurder
8.1  De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor, door de huurder geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijke nadeel dat uit
een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

8.2  In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.

Artikel 9 | Betaling
9.1  Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling direct te worden voldaan bij levering, zonder verrekening of te zijn voldaan door 
middel van vooruitbetaling per bank.

9.2  De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na constatering door huurder dan wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.

9.3  Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning
van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.

9.4  Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten ten minste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.

9.5  Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder ‘t Partyrijk alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst voert en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen treft.

Artikel 10 | Ontbinding verhuurovereenkomst
10.1  Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder 
zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/ haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel
of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

10.2  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.

10.3  Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.

10.4  In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.

10.5  Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de eerder omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11 | Nederlands recht

1.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. 

Werkwijze
Al onze partytenten bouwen wij zelf bij u op. De prijzen zijn gebaseerd op het opbouwen en demonteren met uw hulp. U kunt ook besluiten om niet mee te helpen. Het prijsverschil vindt u bij de partytenten.

Bezorgkosten
Binnen de regio* betaalt u geen bezorgkosten bij een besteding vanaf € 50,-. Bij een besteding minder dan € 50,- zijn de bezorgkosten € 10,-. Buiten de regio (tot 25 km) betaalt u €1,25 per kilometer, (dus 1 maal de afstand van onze postcode naar uw postcode x €1,25).
Afstanden groter dan 25 km zijn in overleg.

*Regio: Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen Noord, Assendelft, Castricum, Uitgeest, Akersloot en Limmen.

Afhalen
Op afspraak kunt u uw bestelling afhalen. Uitzondering hierop geldt voor partytenten. Bij het afhalen dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, id-kaart). Onze medewerkers zijn bevoegd u om een identiteitsbewijs te vragen. Indien u zich niet kunt legitimeren mogen onze medewerkers de opdracht eenzijdig annuleren.

Indien u uw bestelling door iemand anders wilt laten afhalen en retourneren dient de naam van de afhaler/retourneerder aan ’t Partyrijk te worden doorgegeven. Hij/zij dient zich te kunnen legitimeren.

Indien ’t Partyrijk niet vooraf is geïnformeerd en/of de afhaler zich niet kan legitimeren, zal de bestelling niet worden meegegeven.

Onze loods is sinds 1 mei 2015 verhuisd naar Oostzaan.


Borgstelling
Wij berekenen vanaf 1 september 2015 geen borg meer. Uiteraard bent u wel verantwoordelijk voor de gemaakte schade..
Betalingsvoorwaarden

U kunt het volledige bedrag inclusief de borgkosten betalen door:

› Contant betalen volledig bedrag op de dag dat de goederen geplaatst worden of komt afhalen.
› Per pin betalen volledig bedrag op de dag dat de goederen geplaatst worden of komt afhalen.
› Per bank betalen volledig bedrag zodat het bedrag vóór de huurdatum bij ons is bijgeschreven.

Artikel 1 | Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van ‘t Partyrijk.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 | Overmacht
2.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort.

2.2 Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is 
de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

2.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers aan verhuurder en gevolgen van brand, hoge watersnood, extreme weersomstandigheden, windkracht 6 of zwaarder, stakingen, wegblokkades en/ of werkonderbrekingen.

2.4 Tijdens strenge vorst worden alleen PVC tenten geplaatst.

Artikel 3 | Huur en annulering
3.1 Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door 
akkoord te geven aan het eind van de bestelling op de site door de huurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering aan een opdracht tot verhuur.

3.2 De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de huurovereenkomst.

3.3 Annuleren van de opdracht is tot 21 dagen voor de plaatsing/bezorging datum kosteloos; annuleren tussen de 21 en 14 dagen voor plaatsing/bezorging bedraagt het 25% van het totale factuurbedrag zonder de borg stelling; tussen de14 en 7 dagen voor plaatsing/ bezorging bedraagt het 50% van het totale factuurbedrag zonder de borgstelling; annuleren bij minder dan 7 dagen voor plaatsing/ bezorging bedraagt het verschuldigde bedrag 75% van het totale factuurbedrag zonder de borgstelling; annuleren op de dag van plaatsing/bezorging betaald u 100% van het totale factuurbedrag zonder de borgstelling.

Artikel 4 | Levering, opbouw en demontage
4.1 Het gehuurde wordt door de verhuurder opgebouwd en gedemonteerd met of zonder hulp van de huurder. Partijen kunnen 
afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat, op de afgesproken datum en tijdstip en afleveradres, een daartoe bevoegde persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te kunnen legitimeren. Tevens dient de ruimte waar het gehuurde object dient komen te staan vrij te zijn van obstakels en dient er een werkruimte van minimaal 50 centimeter rondom het object vrij te zijn om een vrije opbouw te garanderen.

4.2 Voor zover op de afgesproken dag niemand namens de huurder aanwezig is, heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.

4.3 Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

4.4 Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.

4.5 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 5 | Controle en beheer
5.1 Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf 
te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, der halve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

5.2 De huurder zal als een goede huurder voor de gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid huurder
6.1 De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervuiling, vervreemding en totaal verloren gaan.

6.2 De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.

6.3 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.

6.4 De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.

6.5 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

6.6 Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient der halve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico`s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

6.7 Het is ten strengste verboden om onder de partytent te barbecuen en/ of vuurkorven te laten branden, de schoonmaakkosten voor het verwijderen van de roet en vet aanslag en eventuele vervolgschade komt voor rekening van de huurder.

6.8 Het is ten strengste verboden om in en of/ op de partytent materialen te gebruiken die afgeven. Te denken valt hierbij aan papieren slingers, het gebruik van crepepapier, papieren lampionnen etc.. Schoonmaakkosten voor het verwijderen en eventuele vervolgschade komt voor rekening van de huurder.

Artikel 7 | Schade, expertise, schadeherstel
7.1 Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 250,- geschiedt expertise door verhuurder.

7.2 Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 250,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na in kennis te zijn gesteld van de contra-expertise, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na afloop van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.

7.3 De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.

7.4 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.

7.5 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid verhuurder
8.1 De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor, door de huurder geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijke nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

8.2 In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.

Artikel 9 | Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling direct te worden voldaan bij levering, zonder verrekening of te zijn voldaan door middel van vooruitbetaling per bank.

9.2 De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na constatering door huurder dan wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.

9.3 Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.

9.4 Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten ten minste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.

9.5 Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder ‘t Partyrijk alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst voert en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen treft.

Artikel 10 | Ontbinding verhuurovereenkomst
10.1 Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/ haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel
of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

10.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.

10.3 Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.

10.4 In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.

10.5 Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de eerder omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11 | Nederlands recht
1.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2024 partyrijk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel